Us programma’s

Mei ús nije dirigint Feike van Tuinen ha wy de kantate ‘Ien minske makket it ferskil‘, skreaun troch Eppie Dam, ynstudearre. De muzyk is fan Jan de Jong.

Op’t heden binne wy dwaande mei in folgjende kantate fan Eppie Dam en Jan de Jong, neamd ‘De hertslach fan in stjer‘. Dit sil yn 2024 yn premjêre gean.

Eppie Dam skriuwt hjiroer:
In stjer mei bevend en klopjend hert.
‘De hertslach fan in stjer’ klinkt like kryptys as fertroud. It bringt de geast op’e doele, mar oan’e oare kant ek feilich thús. Sa giet it mei elk fan ús dy’t weet hat fan it mystearje, en tagelyk fan alles wat foar de hân leit en yn ús del wol. Dêr binne gjin maklike wurden foar, sels net foar in koar dat stjerren fan de himel sjongt. En toch stiet dat in koar te dwaan, oars is de sinne fan’e baan en dôvje stjerren yn ‘t hielal.”
Efkes fierder skriuwt de dichter “En noch giet altyd wer de sinne op, oer goeden en kweaden, grutten en lytsen, ferhevenen en ûntearden. It is it ljocht fan Hegerhân dat noait in dei ferdwynt en makke is om ús in romme blik te jaan en iendrachtichheid te learen, mocht leafde te heech grepen wêze. En toch hat leafde it werwurd west fan immen dy’t neat witte woe fan it minsdom oan legerwâl. In stjer dy’t skynde, mei bevend en klopjend hert.”

Sjoch hjir foar in opname tidens it oefenjen, fan de Fryske Irish Blessing.

Dat it paad op dy takomt en de wyn de goede kant út waait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt, de rein dyn lannen myld bedript.
En oant wy elkoar wer moetsje, oant wy elkoar wer moetsje, meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân.