Us programma’s

Mei ús nije dirigint Feike van Tuinen binne wy dwaande mei de kantate ‘Ien minske makket it ferskil’, skreaun troch Eppie Dam. De muzyk is fan Jan de Jong.