Utfiering oanfreegje

Troch alle tsjerkemienskippen kin der in berop op it Kwartettekoar dien wurde om mei te wurkjen oan in sneinske earetsjinst. De lytst mooglike groep dy’t dat dwaan kin, is in kwartet, dêrom de namme Kwartettekoar. We besprekke mei de tsjerke mei hoe folle oft we komme kinne.

Stel hjir jo fraach.