Nijs

Bernard Smilde priis 2023 foar it Kwartettekoar.

Op de Krúspunt dei fan 22 april 2023 te Akkrum hat it Kwartettekoar de Bernard Smilde priis krigen.

De sjuery kende de priis ta y.f.m. ‘it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten yn Fryske tsjerketsjinsten, rûnom yn Fryslân’. Ús skriuwster Nienke Boschma en bestjoerslid Ulbe Bakker hawwe út namme fan it koar de priis yn ûntfangst nommen.

As koar binne we der grutsk op. It is in moaie stimulâns foar alle wurk en ynset fan wol mear as 100 koarleden sûnt 2006. Oant 2020 wie dat ûnder lieding fan Hindrik fan der Meer, en fan ôf 2020 oant no, ûnder lieding fan Feike van Tuinen.


Sûnt lange tiid nei de Corona kin it Kwartettekoar wer los.

Op snein 30 oktober 2022 wie it Kwartettekoar te sjongen yn in Fryske earetsjinst yn Ternaard.

It Kwartettekoar (dizze kear mei 35 sjongers) song dêr de kantate ‘Ien Minske makket it ferskil’, ûnder lieding fan harren dirigint Feike van Tuinen mei begelieding fan pianist Sjoukje van der Velde en fluitist Annneke Dijkshoorn. Dizze kantate is skreaun troch Eppie Dam. De muzyk is fan Jan de Jong.

Yn it liturgyboekje wêryn de minsken meilêze en soms ek meisjonge kinne, binne de tekstylwurken ôfdrukt fan Sue Symons. Dizze wurken hawwe Eppie ynspirearre.

De kantate jout oandacht foar it ûnrjocht en geweld yn de wrâld en dat altiten de minske sels derby in kar meitsje kin tsjin alle geweld yn. Ien minske kin it ferskil meitsje. Fan har striid en noed fertelt dizze kantate. Bibelferhalen oer Noach, Lot, Jakob, Mozes en David jouwe derby rjochting en hope.

Hjir binne in pear foto’s.