Nijs

Parseberjocht oer de premjêre fan De hertslach fan in Stjer:
Hoop als levenshouding
De aarde is in last en de wereld verder van huis dan ooit. Je zult maar gelovige zijn in deze tijd, goed opgevoed in geloof, hoop en liefde. Voor veel mensen meer ballast dan bevrijding. En toch betekent hoop nog iets in de gloednieuwe cantate De hertslach fan in stjer van Eppie Dam en Jan de Jong. Die gaat zondag 11 februari om 15.00 uur in première in De Paadwizer in Balk. Uitgevoerd door de ervaren zangers van It Kwartettekoar o.l.v. Feike van Tuinen.
Zoals we Eppie Dam als lieddichter kennen, komt niet alle zegen hier van boven. In tegendeel, het begint altijd beneden. We moeten geen wonderen verwachten, behalve van onszelf. Niet voor niets staat boven de inleiding op de cantate een citaat van de Vlaamse auteur Stefan Hertmans: ‘Hoop is een attitude; het goede nieuws: die kun je aanleren.’ Hoop als levenshouding.
In acht leesteksten en acht liederen wordt van de hoop nog iets gemaakt. Niet tegen beter weten in, want beter weten wij. De ster uit licht ontstaan spreekt van liefde met bevend en kloppend hart. Mooier kan een mens geloof niet maken.

Hoop as libbenshâlding
De ierde is yn lêst en de wrâld fierder fan hûs as oait. Do silst mar leauwige wêze yn dizze tiid, goed opbrocht yn geloof, hoop en leafde. Foar in protte minsken mear ballêst as befrijing. En likegoed betsjut hoop noch wat yn de gloednije kantate De hertslach fan in stjer fan Eppie Dam en Jan de Jong. Dy giet snein 11 febrewaris om 15.00 oere yn premjêre yn De Paadwizer yn Balk. Utfierd troch de betûfte sjongers fan It Kwartettekoar û.l.f. Feike van Tuinen.
Sa’t we Eppie Dam as lietdichter kenne, komt net alle seine hjir fan boppen. Krekt oarsom, it begjint altyd ûnder. We moatte gjin wûnders ferwachtsje, behalve fan ússels. Net om ’e nocht stiet boppe de ynlieding op de kantate in sitaat fan de Flaamse auteur Stefan Hertmans: ‘Hoop is een attitude; het goede nieuws: die kun je aanleren.’ Hoop as libbenshâlding.
Yn acht lêsteksten en acht lieten wurdt fan de hoop noch wat makke. Net tsjin better witten yn, want better witte wij. De stjer út ljocht ûntstien sprekt fan leafde mei bevend en klopjend hert. Moaier kin in mins geloof net meitsje.”

Sjoch ek by Utfierings.

Bernard Smilde priis 2023 foar it Kwartettekoar.

Op de Krúspunt dei fan 22 april 2023 te Akkrum hat it Kwartettekoar de Bernard Smilde priis krigen.

De sjuery kende de priis ta y.f.m. ‘it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten yn Fryske tsjerketsjinsten, rûnom yn Fryslân’. Ús skriuwster Nienke Boschma en bestjoerslid Ulbe Bakker hawwe út namme fan it koar de priis yn ûntfangst nommen.

As koar binne we der grutsk op. It is in moaie stimulâns foar alle wurk en ynset fan wol mear as 100 koarleden sûnt 2006. Oant 2020 wie dat ûnder lieding fan Hindrik fan der Meer, en fan ôf 2020 oant no, ûnder lieding fan Feike van Tuinen.