Home

Wolkom op de website fan It Kwartettekoar.
Hjir fine jo alles wat jo witte wolle oer ús koar, ús programma’s en ús útfierings.
Doelstelling fan it Kwartettekoar is om nije Fryske lieten en teksten te sjongen yn tsjerke en dêr bûten.

Wy sjonge graach by jim yn de tsjerke!
Hjir noch efkes ús mooglikheden op in rychje:

  1. Ien Minske = €275 (mei pianist en fluitist en dirigint) = hiele koar
  2. Meiwurkje oan de liturgy = €125 (leafst ek it hiele koar en dirigint)

2a. Hjir kin in komplete útwurke liturgy brûkt wurde, mei in kar út Reisgenoaten, Leafde of Psalmen.
2b. De liturgy kin gearstald wurde yn oerlis mei de foargonger. De lieten fan Hertslach steane dan sintraal. Dêrneist kin û.o. it Fryske lieteboek en Fryske Taizé brûkt wurde.

As wy ek in sneontemoarn fergees by jim oefenje kinne, dan dogge wy €125 fan de priis ôf.

NB foar 2024 binne de prizen ûnder foarbehâld, y.f.m. opslach kosten (enerzjy en ynflaasje).