Home

Wolkom op de website fan It Kwartettekoar.
Hjir fine jo alles wat jo witte wolle oer ús koar, ús programma’s en ús útfierings.
Doelstelling fan it Kwartettekoar is om nije Fryske lieten en teksten te sjongen yn tsjerke en dêr bûten.

Hawwe jim as tsjerken in tal (foar)sjongers nedich dan kinne jim in berop op ús dwaan!
Wy kinne as foltallich koar no net sjonge yn de tsjerken, dat is jammer fansels. Wat wy WOL dwaan kinne: yn lytse groepkes (kwartet of dûbelkwartet) komme te sjongen! Wy komme dan mei Fryske tsjerkelieten út Hertslach, Frysk lieteboek, Fryske Taizé en sykje de lieten út passend yn de tsjinst.
De kosten binne €100,- Ús dirigint is der by!

Fan lieten út de nije bondel ‘Hertslach’ en inkelde oare lieten is in cd makke.
In tal foargongers joech oan dat de cd yn dizze corona-tiid hiel goed meihelpe kin om it sjongen yn tsjerke geande te hâlden. De tekst kin op de beamer of op de liturgy setten wurde, wylst it sjongen fan it Kwartettekoar klinkt.
De cd mei tekstboekje is no tsjin kostpriis beskikber. De priis is 10 euro ynklusyf porto.
Bestelle kin fia: wijbewierda@gmail.com, of Wiebe Wierda, Hoofdweg 9, 9112 HG Burdaard.
Nei de bestelling krije jo it skyfke tastjoerd mei it rekkennûmer foar de betelling.