Utfierings

Tsjerketsjinsten yn 2018/ 2019 en 2019/ 2020

 • Yn de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 hâlde wy in ôfskietoernee foar ús dirigint Hindrik van der Meer. Wy fersoargje yn in grut tal tsjerken de tsjinst mei in spesjale liturgy.
  • 8 desimber 2019 PKN Beetstersweach
  • 12 jannewaris 2020 PKN Parregea
  • 19 jannewaris 2020 PKN Sumar
  • 2 febrewaris 2020 PKN Ternaard
  • 9 febrewaris 2020 PKN De Lemmer
  • 1 maart 2020 PKN Stiensgea
  • 8 maart 2020 PKN Winsum