Utfierings

Tsjerketsjinsten yn 2018/ 2019 en 2019/ 2020

  • Yn de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 hâlde wy in ôfskietoernee foar ús dirigint Hindrik van der Meer. Wy fersoargje yn in grut tal tsjerken de tsjinst mei in spesjale liturgy.
    • 16 febrewaris 2020 PKN Hommerts
    • 1 maart 2020 PKN Stiensgea
    • 8 maart 2020 PKN Winsum