Oer it Kwartettekoar

It is al wer mear as 10 jier lyn, dat it Kwartettekoar oprjochte is.

Yn de kranten ferskynde yn maart 2006 in artikeltsje fan Hindrik van der Meer, dêr’t hy in oprop yn die foar de oprjochting fan wat hy neamde in ‘Kwartettekoar’.

It doel wie – en is noch altyd it sjongen en fersprieden fan hjoeddeiske nije Fryske lieten yn de Fryske tsjerken. It soe, sa skreau hy, in ‘Briedplak foar eigentiidske Fryske Liturgy’ wurde moatte. De oprop sloech fuortendaliks oan. Op dit stuit hat it koar sa’n 100 leden, dy’t út de hiele provinsje komme. Sels binne der in pear leden fan oer de provinsjegrinzen.

Der wurdt likernôch 8 oant 10 kear jiers oefene, mar dat hinget ek ôf fan wat der op it program stiet. Boppedat wurdt der troch de koarleden thús ek oan it repertoire wurke. Troch de oefenmiddeis yn hieltyd oare gebouwen te hâlden, komme de koarleden stadichoan yn’e kunde mei de prachtige Fryske tsjerken.