Home

Wolkom op de website fan It Kwartettekoar.
Hjir fine jo alles wat jo witte wolle oer ús koar, ús programma’s en ús útfierings.
Doelstelling fan it Kwartettekoar is om nije fryske lieten en teksten te sjongen yn tsjerke en der bûten.
De kommende tiid hâldt ús dirigint, Hindrik van der Meer, sy ôfskietoernee. Sjoch ek by útfierings.

In BYSÛNDER BERJOCHT oer de nije bondel HERTSLACH….
Hindrik hat him mei it Kwartettekoar al jierren ynset foar it ûnder de oandacht bringen fan moaie nije hjoeddeiske Fryske lieten foar de tsjerkeliturgy. No’t Hindrik fan doel is te stopjen hawwe wy as bestjoer besocht in bondel mei in hiele protte fan dizze Fryske lieten gear te stallen. Yn gearwurking mei Intrada is dit slagge!!!!
Yn jannewaris 2019 wurdt de bondel útbrocht!
De bondel kostet 20 euro en is no al te bestellen!
Besteladres: tjorna47@gmail.com
Dizze bondel wolle jim net misse!
Mar gau bestelle dus!