Home

Wolkom op de website fan It Kwartettekoar.
Hjir fine jo alles wat jo witte wolle oer ús koar, ús programma’s en ús útfierings.
Doelstelling fan it Kwartettekoar is om nije Fryske lieten en teksten te sjongen yn tsjerke en dêr bûten.

Spitigernôch kinne wy troch de koroana-útbraak ynearsten net oefenje of optrede.