Utfiering oanfreegje

Troch alle tsjerkemienskippen kin der in berop op it Kwartettekoar dien wurde om mei te wurkjen oan in sneinske earetsjinst. De lytst mooglike groep dy’t dat dwaan kin, is in kwartet, dêrom de namme Kwartettekoar. Meastentiids komt der lykwols in tredde part fan it koar, want it grutte koar kin yn trijen splitst wurde. Neist Hindrik van der Meer binne Jan Hoogterp en Teake Posthuma ek dirigint.
Sa geandewei is der al mannich kear songen yn gâns tsjerken yn Fryslân.

It repertoire omfiemet in grut ferskaat oan lieten en liturgieën, hast altyd op teksten fan Eppie Dam en op muzyk fan Hindrik van der Meer, mar ek is der materiaal fan oare Fryske dichters en komponisten. Ek wurde lieten út Taizé en Iona songen.

Nim kontakt op om in útfiering oan te freegjen.